Centrum volledig op de schop

“Authentiek en eigentijds, autoluw en bereikbaar, groen en levendig, gevarieerd en toch eenduidig.” Zo typeert wethouder Roelof Koekkoek het plan voor de vernieuwing van het dorpshart van Putten. Het college van burgemeesters en wethouders stelde deze het Centrumplan Putten vast.

Het centrumplan omvat een verkeerscirculatieplan en inrichtingsplannen voor het Fontanusplein, het Kerkplein en het kernwinkelgebied. “Een belangrijke stap. Bij goedkeuring door de gemeenteraad kan de schop volgend jaar de grond in”, aldus Koekkoek.

Met de uitvoering van het Centrumplan Putten is ruim 4 miljoen euro gemoeid. Op maandag 25 maart bespreekt de raadscommissie Economie, bestuur en openbare ruimte het Centrumplan voor de eerste keer. Op maandag 15 april staat een tweede bespreking gepland. Bedoeling is dat de gemeenteraad zich in de raadsvergadering van donderdag 9 mei definitief uitspreekt over het centrumplan.

Intensief overleg
Aan het opstellen van het centrumplan is een intensief traject van overleg voorafgegaan. “Het dorpscentrum is niet van de gemeente maar van de Puttense gemeenschap”, zegt Koekkoek. Om die reden heeft het college de inwoners, de bewoners van het centrum, de vastgoedeigenaren en de Hervormde Kerk nauw betrokken bij het opstellen van het plan. Ook is volop van gedachten gewisseld met de Winkeliersvereniging Centrum Putten (WCP) en met de horecaondernemers in het centrum. In de maand april spreekt het college opnieuw met de betrokkenen om toe te lichten hoe hun inbreng is verwerkt in het centrumplan.

Het college is blij dat de puzzel nu is gelegd. “Dat was best ingewikkeld. Soms vliegen ambities elkaar in de haren. Een autoluw centrum maar wel bereikbaar blijven. Vernieuwen maar dan zonder fratsen. Groen maar voldoende parkeerplaatsen. Ga er maar aan staan”. Koekkoek is echter tevreden met het resultaat. “Dit met dank aan onze inwoners, de bewoners, eigenaren en ondernemers in het centrum en de Hervormde Kerk”.

Verkeerscirculatieplan
Een van de sterkste punten van het centrum is de goede bereikbaarheid en het grote aantal gratis parkeerplaatsen. “Dit uitgangspunt is leidend geweest bij de actualisatie van het verkeerscirculatieplan”, zo geeft Koekkoek aan. Het plan omvat daarom diverse maatregelen die er voor moeten zorgen dat het centrum van Putten én autoluw én bereikbaar blijft.

Bedoeling is verder dat er voor het kernwinkelgebied (Verlengde Dorpsstraat, Dorpsstraat en Kerkstraat) zogeheten venstertijden worden vastgesteld voor het laden en lossen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag geldt een venstertijd van 08.00 tot 11.00 uur, op zaterdag van 06.00 tot 09.00 uur. Laden en lossen op woensdag is vanwege de weekmarkt niet toegestaan. Daarnaast wordt ontheffing verleend aan bewoners van het kernwinkelgebied.

Met deze maatregelen is er sprake van een permanent autoluw kernwinkelgebied. Dus alleen autoverkeer voor bewoners en bevoorradend verkeer tijdens venstertijden. Toezicht op handhaving gebeurt via cameratoezicht.

Op verzoek van de WCP verkent het college of, vooruitlopend op de realisatie van het Centrumplan Putten, al gewerkt kan worden met de venstertijden. Ook onderzoekt het college of er aan de randen van het kernwinkelgebied een voorziening gerealiseerd kan worden voor bevoorrading van de winkels en horeca buiten venstertijden.

Minder valide mensen, die in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart mogen met ontheffing het kernwinkelgebied in rijden en er kortstondig hun auto parkeren.

Herinrichtingsplan Fontanus en Kerkplein
Het Fontanusplein en het Kerkplein worden als één plein ingericht. Na de herinrichting is het plein inzetbaar voor meerdere doelen. Te denken valt dan aan de (week)markt, evenementen, festivals en parkeren. De Papiermakerstraat blijft de verkeerskundige functie behouden en wordt geïntegreerd in het ontwerp van het plein. Het aantal parkeerplaatsen (nu ongeveer 120) blijft na de herinrichting (minimaal) gelijk.

Het nu voorliggende ontwerp heeft verder de instemming van de marktcommissie. Na vaststelling van het definitieve ontwerp door de gemeenteraad wordt met de marktcommissie een nieuwe indeling van de markt bepaald.

De inrichting van het plein maakt dat er méér ruimte komt voor terrassen. Ook voorziet het centrumplan in een betere verbinding tussen het nieuwe plein en het kernwinkelgebied. Opzet is om te komen tot een zogeheten ‘belevenis zone’. In deze zone komt onder andere een nieuw waterelement ter vervanging van de huidige fontein op het Fontanusplein. Ook komt er een nieuw ‘Puttens Hert’. De gemeente heeft kunstenaars in Putten en omgeving opgeroepen om een nieuwe kunstwerk te ontwerpen. Bovendien worden er op het vernieuwde plein speelobjecten van duurzame materialen geplaatst. Bedoeling is om de jeugdgemeenteraad om advies te vragen.

Het centrumplan voorziet verder in een lichtplan en een bomenplan.

Herinrichting Kernwinkelgebied
Streven van het college is om te komen tot eenduidig, uniform en herkenbaar straatbeeld in het kernwinkelgebied. “Het voorliggende ontwerp voorziet hier in”, zo geeft Koekkoek aan. Uitgangspunt is verder dat het bestaande groen in de winkelstraten behouden blijft. Op een aantal punten komt er ‘groen bij’. Ook de openbare verlichting en sfeerverlichting in het kernwinkelgebied wordt geïnventariseerd.

De fiets krijgt ruim baan in het autoluwe kernwinkelgebied. Koekkoek: “Autoluw maar fietsvriendelijk. Wat het college betreft mag er ook in de zomermaanden gefietst worden in het kernwinkelgebied”. Nu mag dat in de zomermaanden niet. “Wij denken dat dit prima samengaat”. Het college verkent verder de mogelijkheden om te komen tot een bewaakte fietsenstalling in het centrum. Dit mogelijk in combinatie met een openbaar toilet.